CHÀO MỪNG 20/11 - ĐÓN NHẬN DANH HIỆU " ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA" NĂM 2020

Trường MN Tản Lĩnh B  tổ chức chương trình Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Đón nhận danh hiệu " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2020 - Tổng kết tuyên dương khen thưởng


Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Nguồn: Trường MN Tản Lĩnh B