Những hoạt động của cô và trò trường MN Tản Lĩnh B kỷ niệm ngày 20/10