A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG MN TẢN LĨNH B

 

Số:   /KH-MNTLB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Tản Lĩnh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non Tản Lĩnh B 

Năm học 2021-2022

Căn cứ Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân;

Thực hiện kế hoạch số: 497/KH-UBND ngày 19/4/2021của UBND huyện Ba Vì về Kế hoạch Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập giáo dục trên địa bàn và kế hoạch phát triển 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường; Trường Mầm non Tản Lĩnh B xây dựng  Kế hoạch tuyển sinh  năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

2. Huy động tỉ lệ trẻ (học sinh) ra lớp đạt : Nhà trẻ đạt 60%, MG đạt  

80-90%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh,

5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Nhà trường đã thực hiện công khai các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển sinh trên website của trường, đưa các thông tin trực tiếp đến CMHS thông qua  trên hệ thống phát thanh của ba thôn Gò Sống, Cua Chu, Bát Đầm và loa phát thanh của xã Tản Lĩnh, trên trang tin Fb của trường. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nắm được kế hoạch thời gian, quy trình tuyển sinh để tuyên truyền đến CMHS trong buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm học.

2. Quy định đối tượng tuyển sinh

          - Về độ tuổi, địa bàn cư trú, tuyến tuyển sinh:

+Độ tuổi tuyển sinh: Trẻ sinh từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2020 và các năm 2019, 2018, 2017, 2016.

+ Địa bàn cư trú: Trẻ có hộ khẩu và giấy tạm trú trên địa bàn 3 thôn Gò Sống, Cua Chu, Bát Đầm - xã Tản Lĩnh - huyện Ba Vì - TP. Hà Nội.

+Tuyến tuyển sinh: Phân tuyến tuyển sinh và thời gian tuyển đúng tuyến và trái tuyến theo thời gian quy định của Sở giáo dục.

- Trẻ em (học sinh) khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt:

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số nhóm, lớp: 09 lớp gồm : 03 nhóm nhà trẻ24-36 tháng tuổi ; 02 lớp MG 3 tuổi, 02 lớp MG 4 tuổi, 02 lớp MG 5 tuổi.

- Tổng số chỉ tiêu tuyển mới 53 : Trong đó :

+ Nhà trẻ: 30 trẻ

+ MG 3 tuổi: 15 trẻ

+ MG 4 tuổi: 8 trẻ

+ MG 5 tuổi: 0

4. Phương thức, thời gian tuyển sinh

- Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định.

          + Tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi: Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021;

* Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại nhà trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công. Thời gian: từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 23/07/2021 (Nghỉ ngày Chủ Nhật).

* Lưu ý:

​- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2021;

​ - Sau ngày 18/7/2021, nếu trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu (từ ngày 20/7/2021 đến ngày 22/7/2021). 

5. Quy định về hồ sơ của học sinh

​- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

​- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng,kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn;

​III. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, địa bàn Huyện Ba Vì, khi tuyển sinh trực tiếp trường mầm non Tản Lĩnh B thực hiện nguyên tắc 5K( Khoảng cách, khai báo y tế, khử khuẩn, không tụ tập, khẩu trang). Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn khi phụ huynh đến làm hồ sơ tại nhà trường.

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO

 - Đề xuất Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Trưởng phòng GD&ĐT xem xét, quyết định.

- Xây dựng Quy chế tuyển sinh năm học 2021-2022;

- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, trên Website của trường và trên loa phát thanh của ba thôn Gò Sống, Cua Chu, Bát Đầm và loa phát thanh của xã Tản Lĩnh trước khi tuyển sinh 15 ngày.

- Họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ.

- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

TT

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ngày 27/4/2021

Nộp Kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (qua Email và 01 bản dấu đỏ).

2

27/4/2021

 Gửi Danh sách Hội đồng tuyển sinh năm học 2021-2022 (gửi qua Email theo cấp học).

3

Từ 31/05/2021

Công khai Kế hoạch tuyển sinh của Trường trên cổng thông tin điện tử của Trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của trường.

4

Từ 154/7 đến 17/7/2021

CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non, các trường phối hợp với địa phương hỗ trợ CMHS

5

Từ 19/7 đến 23/7/2021

Hội đồng tuyển sinh của trường làm việc và tuyển sinh trực tiếp: nếu chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 19/7/2021 đến 23/7/2021.. 

6

Ngày 23/7/2021

 Nộp danh sách tuyển sinh, báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về các tổ giáo vụ.

7

Từ 24/7/2021-30/7/2022

HĐ tuyển sinh làm việc: nhận hồ sơ và lập danh sách người học trúng tuyển năm học 2021-2022. Trường MN nộp báo cáo chính  thức công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT qua các tổ giáo vụ.

Ngoài báo cáo định kỳ, nghiêm túc thực hiện các báo cáo đột xuất.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 của trường mầm non Tản Lĩnh B, đề nghị Ban giám hiệu, hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn và các bộ phận liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);

- TCM,GV,PHHS ( để thực hiện)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Chu Vân Trang

                 

 

 

4

 


Tác giả: Kiều Thị Thanh Duyên
Nguồn:Trường MN Tản Lĩnh B Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan